પુરૂષોની ડેન્જરસ છે


પુરૂષોની જોખમી છે. પુરૂષોની તમે બળાત્કાર અને તમે હરાવ્યું આવશે. પુરૂષોની તમે આવેલા તમારી પાસેથી સેક્સ અને પૈસા મળી જશે. કોઈ પુરૂષ સાથે લગ્ન. વિશ્વમાં કેટલાક સારા પુરુષો છે. પરંતુ મોટા ભાગના ખરાબ છે અને તમારી છેતરવું સારી પણ હોઈ ડોળ કરવો પડશે. તેઓ તમારા પૈસા જાતિ, માંગો છો, અથવા તમે નિયંત્રણ કરે છે. તેમને વિશ્વાસ નથી. તમે માત્ર તમારી બહેનો જરૂર છે. અન્ય મહિલાઓ સાથે મિત્રો બને છે. પુરુષો એકલા છોડી દો. ત્યાં સુધી પિતૃપ્રધાન સમાજ અંત થાય છે, અમે માત્ર મહિલાઓ પર વિશ્વાસ કરી શકે છે. મહિલા એક જૂથ સાથે મળીને જેથી અમે પુરૂષ હિંસા સામે દરેક અન્ય રક્ષણ અને નફરત કરી હોવા જ જોઈએ. વધુ ભંડોળ સેવ કરી શકો છો તરીકે. તમારા ઘર છોડી જો તમે એક પુરૂષ સાથે લગ્ન કર્યા છે, ખાસ કરીને જે તમે દુરુપયોગ. બહેનો, માતાઓ, માતાઓ ની બહેનો, અને અન્ય સ્ત્રીઓ મિત્રો સાથે રહે છે. નર ભૂલી ગયા હો, અને ચાલો તમારા બહેનો તમારી સાચી મિત્રો છે.

 

 

Categories: ગુજરાતી (Gujarati), Foreign Language (Translations), Radical Feminism, Separatism | Tags: , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: