ಮೆನ್ ಅಪಾಯಕರ


ಮೆನ್ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಮೆನ್ ನೀವು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತು ನೀವು ಹೊಡೆಯಬಹುದು. ಮೆನ್ ನೀವು ಲೈಂಗಿಕ ಮತ್ತು ಹಣ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವದ ಕೆಲವು ಪುರುಷರು ಇವೆ. ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಮತ್ತು ನೀವು ಮರುಳು ಉತ್ತಮ ನಟಿಸುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಹಣ, ಲೈಂಗಿಕ ಬಯಸುವ, ಅಥವಾ ನೀವು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು. ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯರು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಲು. ಕೇವಲ ಪುರುಷರ ಬಿಡಿ. ಪಿತೃಪ್ರಭುತ್ವದ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ ತನಕ, ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತ್ರ ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರ ನಂಬಿಕೆ ಬೇಕು. ಮಹಿಳೆಯರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಪುರುಷ ಹಿಂಸೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಪರಸ್ಪರ ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ದ್ವೇಷದ ಒಂದು ಗುಂಪು ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಅಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿ. ನೀವು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಮದುವೆಯಾದ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು. ಸಹೋದರಿಯರು, ತಾಯಂದಿರ, ಮತ್ತು ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಲೈವ್. ಪುರುಷರು ಮರೆತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯರು ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇರಲಿ.

Categories: ಕನ್ನಡ (Kannada), Foreign Language (Translations), Radical Feminism, Separatism | Tags: , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: